Pháp Thoại Đàm Hoa Kỳ 14

Trong Kinh Đại Định Thủ Lăng Nghiêm Phật có dạy cho A Nan Nhận rõ. Mình vốn có Tự Tánh hay nghe gọi là «hằng nghe», hay biết gọi là «hằng biết», hay thấy gọi là «hằng thấy».hay nói gọi là «hằng pháp». Nó không sanh không diệt, vốn sẵn vậy rồi.

Pháp Thoại Đàm Hoa Kỳ 13

Vì cái gì những vị đại giác đại ngộ này sau khi lo cho quốc gia – dân tộc – gia đình mình xong mọi người lại quay về con đường mình cần phải đi- đó là con đường Đạo?

Người Có Gia Đình Có Tu Thành Phật?

Sư Huynh ơi! Đệ có gia đình vợ con, mà Đệ muốn tu thành Phật thì phải tu làm sao? Có phải làm Sa Môn giữ 300 giới , phải xa vợ con không ạ? Huynh cho đệ lời khuyên ạ?

Pháp Thoại Đàm Hoa Kỳ 12

Phàm người tu tập phải biết rõ ràng những gì Phật nói thì mới tu tập đúng đường được, còn nếu không hiểu mà làm thì làm sai, thì không thể tu tập thành đạo được, như vậy không khác gì phỉ báng Phật vậy.

Pháp Thoại Đàm Hoa Kỳ 11

Nhân sắp đến mùa Vu Lan báo hiếu, Đàm Nhi tôi vô cùng xúc động khi kể lại câu chuyện này, một câu chuyện có thật của Sư Huynh tôi – về Mẹ. ..

Vọng Tưởng Và Kim Cang Kinh

“Bóng trăng dưới đầm nước lầy mặc tình mà ông mò bắt”. “Ai nói ta nói kinh Kim Cang người đó phỉ báng ta. Ai nói ta không nói kinh người đó chê bai kinh”.

Luật Thành Trụ Hoại Diệt

Trước viễn cảnh Đại Dịch Virus Corona, ta thấy quy luật vô thường thành trụ hoại diệt rõ ràng như thế nào. tương lai vẫn chưa đến, hãy sống thật tỉnh thức từng giây phút hiện t