Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Giới thiệu

Chúng Sanh Vốn Phật Ngàn Xưa

Chấp Chặt Cái Ý Phải Ưa Luân Hồi

Như Lai Nói Rõ Lòng Tôi

Các Ông Chính Phật Đừng Thâu Gì Vào

                                            Tổ Điều Ngự Đàm Hoa