Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Tất cả bài viết (96)

HỎI LÒNG
¤— Sư Điều Ngự Đàm Hoa...! Khi con nghe người dạy rõ các pháp sanh, pháp diệt, vạn vật luân chuyển không ngừng...thấy cuộc sống này vô thường sanh diệt...Sư ơi! con chỉ muốn giải thoát khỏi sanh tử. ...
CŨNG LÀ HƯ VỌNG THÔI VỨT HẾT
¤—Sư Ðiều Ngự Đàm Hoa ! Sao lại bỏ hết danh vọng, nhà cửa, ruộng vườn, ly gia, cắt ái, khinh Thân. Em thấy tiếc cho Sư huynh. Làm gì phải xuất gia làm tỳ kheo khổ vậy?
— Vâng, tặng người bài kệ. ...