Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Tất cả bài viết (106)

CHỚ CÓ LẦM
Trí học là của CON người
Cái Tánh VIÊN GIÁC vậy thì mà thôi
Lý luận các Pháp xa xôi
Càng xa chân lý làm sao rõ Nhà
Huệ Năng một chữ chẳng va
Làm sao rõ Biết đại thừa kim cang
Vậy n ...
HUYỄN
Tấu khúc hòa CA chốn thủy tình
Một mình an lạc tựa hồ sinh
Ngàn Thu trăng nước thơ mộng ấy
Lãng tử đa tình lạc cõi sinh
Một thời du ngoạn trong cảnh ấy
Lỡ mất đường về với Chân Quê
...
TÙY DUYÊN
Ngự nhìn "CÒN" Nước lục bình trôi
Thế Thái nhân sinh cũng vậy rồi
Thôi thì Ngự cứ theo dòng Nước
Trôi hoài trôi mãi tới biển khơi.

Ðiều Ngự Đàm Hoa
14/4/2018
Nguyện đem cô ...
MÊ NHẦM
Ngọc đâu ở núi mà tìm
Ngay tại nơi mình chớ có loanh quanh
Người mê ngu muội đã đành
Người khôn lại vọng cũng đi kiếm hoài
Bởi vậy mãi ở trần ai
Trôi lăn lục đạo BIẾT NGÀY nào ra?
...
ĐẠM BẠC
Cơm đạm bạc rau muối lạc
Tánh không nhơ VIÊN GIÁC vốn tròn đầy.

Điều ngự Đàm Hoa
12/9/2016
Nguyện đem công đức này
Hồi hướng cho tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều đồng thành ...