Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

TUỲ DUYÊN HOÁ HIỆN

  • Chia sẻ:

Dạ thưa Tổ..! Tại sao người lại ở cõi này mà hoá độ nhân sinh..?

TUỲ DUYÊN HOÁ HIỆN

***********

Tuỳ duyên Ta lại xuất phàm
Chín mươi triệu kiếp hoá truyền phá mê
Để cho chúng tỏ Bồ Đề
Khi thì tiên thánh lúc làm chuyển luân

Có khi pháp sỹ thậm thâm 
Trải qua tỷ kiếp tới nay tỏ hình
"DI LẠC" ta nắm chân kinh
Để lại hậu thế an sinh cõi phàm

Vạn pháp chớ giữ điều tham
Thoát khỏi tâm trí an nhàn thảnh thơi
Mười đời chư Phật vô lời
Chỉ vì đại chúng ấy thời nói ra

Thật ra vạn pháp kg va
Vốn kinh "VÔ TỰ" thậm thâm đó rồi
Chúng mê theo thể thói đời
Mười phần mê muội lấy gì tỏ thông

Vậy nên tỷ kiếp kg trông
Tới nay đại hội trí công Phật đà
"VÔ TỰ" Ta chỉ thoát ra
Nguyện cho đại chúng hết tà bệnh tâm

Nguyện cho đại chúng nẩy mầm
Là mầm tối thượng tỏ lòng như Lai
Nhắc lại đại chúng lần hai
Chân kinh "VÔ TỰ" nay ta phổ truyền

Đại tâm chư Phật chỉ riêng
Ma Phật bình đẳng ấy hằng trí như
Đại viên cảnh trí kg từ
Nhập vào bản thể chẳng ưa niết bàn

Thành Phật cũng chẳng còn ham
Tuỳ duyên mà hiện ứng thân tuỳ thời
Ở MA cũng chốn tịnh khơi
Cõi Phật cũng vậy chẳng sanh hay phiền

Vô tu vô chứng an khiên
Bao trùm vạn vật ấy thời các ông
Nay duyên ta nói phá gông
Đập tan xiềng xích tướng âm cõi trần

Nay ta nhắc có mấy phần
Các ông nhớ kỹ tánh hằng ngay ta
Chớ vọng lại vào cõi Ma
Hành câu "THÔI DỨT" ở nhà Như Lai

                                      Ðiều Ngự Đàm Hoa
                                             2/11/2015

Bình luận (0)
Viết bình luận