Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Đúng - Sai

  • Chia sẻ:

Đúng - Sai

¤¤¤¤¤¤¤¤

Phàm mọi chuyện trên đời
Đúng sai tự ta rõ
Đâu cần phải phân bua 
Mà sa vào kiến chấp 
Biết rõ NGƯỜI cần nói
Có phải tốt cho mình
Nếu sai thì sám hối 
Còn đúng thì đã sao
Sao phải cứ lập tri
Chấp vào chuyện phải trái
Rồi tự trói thân mình
Chịu luân hồi sanh tử
Nay hiểu rõ vậy rồi
Biết buông đi chấp niệm
Để thoát khỏi luận ngôn
Về thường lạc ngã tịnh 

Thanh Như
7/11/2022


Nam Mô Tam Tổ Điều Ngự Đàm Hoa Như Lai
Nam Mô Tam Vô Ân Sư 

Nguyện đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật Đạo

Bình luận (0)
Viết bình luận