Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

QUY TÁNH

  • Chia sẻ:

QUY TÁNH

¤----¤----¤

Trầm luân trong cõi ta bà
Vô minh đâu rõ Quê Nhà nơi đâu
Vọng niệm ái chấp hằn sâu
U mê dẫn lối tham cầu lợi danh
Nay Sư chỉ dạy rõ rành
Đâu là bản thể vô sanh phải lần
Bản thân nhục thể nhơ bần
Sân si tham chấp bao phần ngã Ta
Thể hơi vọng tưởng hành ma
Chỉ là vọng niệm do ta mà thành
Pháp thân vô tướng vô danh
Vô tu vô chứng chẳng màng dính chi
Nay Thôi Dừng Bỏ vọng si
Quay về Tự Tánh thường thi một đàng
Thấy Nghe Nói Biết rõ ràng
Thường hành thanh tịnh luôn hằng an yên

Thanh Như
31/10/2022


Nam Mô Tam Tổ Điều Ngự Đàm Hoa Như Lai
Nam Mô Tam Vô Ân Sư 

Nguyện đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật Đạo 

Bình luận (0)
Viết bình luận