Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:
Bài viết #Đàm Nhi
HỎI LÒNG
¤— Sư Điều Ngự Đàm Hoa...! Khi con nghe người dạy rõ các pháp sanh, pháp diệt, vạn vật luân chuyển không ngừng...thấy cuộc sống này vô thường sanh diệt...Sư ơi! con chỉ muốn giải thoát khỏi sanh tử. ...
CÁI TRÍ PHÀM PHU - CÁI TRÍ BẬC GIÁC NGỘ
¤— Dạ thưa Sư Điều Ngự Đàm Hoa! Con ở Hậu Giang, cho con dấu tên, con có mấy điều muốn hỏi?
— Con có duyên gặp pháp môn giải thoát, có mấy vị ai cũng nói đạt được bí mật Thiền Tông, sao còn hơn t ...