Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:
Bài viết #Đàm Nhi
HỎI LÒNG
¤— Sư Điều Ngự Đàm Hoa...! Khi con nghe người dạy rõ các pháp sanh, pháp diệt, vạn vật luân chuyển không ngừng...thấy cuộc sống này vô thường sanh diệt...Sư ơi! con chỉ muốn giải thoát khỏi sanh tử. ...