Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Sư Điều Ngự Đàm Hoa giải thích đoạn Kinh Kim Cang

  • Chia sẻ:

Sư Điều Ngự Đàm Hoa giải thích cho con đoạn Kinh Kim Cang này với ạ!

Vô Ngã Tướng

Vô Nhân Tướng

Vô Chúng Sanh Tướng

Vô Thọ Giả Tướng

— Đó là đức Phật nói rõ bốn tướng đều không thật không nên chấp trước.

Ta tạm phân tích cho Người hiểu:

–Vô Ngã Tướng: tức là không có cái tự ngã, siêu việt với vượt qua cái ngã của mình.

–Vô Nhân Tướng: tức là thấy rõ người và mình không đối lập tồn tại.

–Vô Chúng Sanh tướng: tức là nhìn bằng cái tâm bình đẳng, không dùng tâm so đo chấp trước để đo lường chúng sanh.

– Vô Thọ Giả Tướng: tức bỏ Ngã, Nhân, Chúng sanh chẳng nên tìm cầu những thứ không thật này… Vì sao vậy? vì trên thực tế đều do nhân duyên kết hợp mà thành, có thành, phải có hoại.

— Tóm lại Kinh Kim Cang để phá chấp...vô trụ phá cái trí thế gian đến con đường Siêu việt trí.

                   

Điều ngự Đàm Hoa

                         31/1/2022.

 

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều đồng thành Phật đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật.

 

( Lưu ý: Nội dung của tất cả các bài viết trên trang dieunguuudam.com đã được đăng ký bản quyền tác giả, vui lòng không sao chép sử dụng khi chưa được sự đồng ý của tác giả, nếu chia sẻ vui lòng giữ nguyên bài viết gốc, có phần thông tin tác giả và trang dieunguuudam.com   )

Bình luận (0)
Viết bình luận