Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

TỰ ĐỘ MÌNH XONG MỚI HIỂU LỜI

  • Chia sẻ:

¤— Dạ thưa Sư Điều Ngự Đàm Hoa! Con là Trần Văn Đức ở Đắc Lắc, Sư cho con hỏi: phải Tu theo pháp môn nào hay theo người thầy nào để Tu đạo cho đúng theo Phật ?

¤— Con nghe kệ: 

TỰ ĐỘ MÌNH XONG MỚI HIỂU LỜI

Ngự nay nói rõ lòng ra

Thấu hiểu THÔNG rõ để TA về Nguồn

Khi đó chẳng có đau thương

Cũng chẳng oán hận chẳng gì của TA

Khi đó THÔNG tỏ PHẬT đà

Biết và THÔNG hiểu CHO hàng nhị nguyên

Chính vậy chỉ thấy đáng thương

Lấy nước cam lồ tắt lửa VÔ minh

Và đây câu chuyện tử sinh

Quay về nhận rõ những gì trong TA

Bỏ MA PHẬT cũng không va

Quang minh sáng tỏ bóng đen hết liên

Thoát những mê DỤC mộng lành

Ấy là người trí, chính CON PHẬT đà

Này các thiện hữu gần xa

Nên như vậy đó Như Lai tại mình.

 

               Điều Ngự Đàm Hoa.

                11/12/2017

 

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều đồng thành Phật đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật.

 

( Lưu ý: Nội dung của tất cả các bài viết trên trang dieunguuudam.com đã được đăng ký bản quyền tác giả, vui lòng không sao chép sử dụng khi chưa được sự đồng ý của tác giả, nếu chia sẻ vui lòng giữ nguyên bài viết gốc, có phần thông tin tác giả và trang dieunguuudam.com   )

Bình luận (0)
Viết bình luận