Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:
Bài viết #Sư Tam Vô
Dạo Hành
DẠO HÀNH

Ung dung nơi trần cảnh
Phổ Chân Kinh Vô Tự
Năm nhánh tự hoằng sanh
Bồ Đề viên mãn thành

Tam Vô
Nguyện đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng ...