Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Dạo Hành

  • Chia sẻ:

DẠO HÀNH

Ung dung nơi trần cảnh
Phổ Chân Kinh Vô Tự
Năm nhánh tự hoằng sanh
Bồ Đề viên mãn thành
      

Tam Vô
 Nguyện đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật Đạo     

Bình luận (0)
Viết bình luận