Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Tất cả bài viết (36)

NGƯỜI GIÀU
Người Giàu
♦•♦•♦•♦•
Sống trong ảo cảnh trần gian
Mọi người dính chặt muôn ngàn lợi danh
Bao năm tìm kiếm đua tranh
Có nhiều của cải gọi là giàu sang

Nào ngờ nhiều cảnh trái nga ...
ĐỊA NGỤC BẤT VỊ KHÔNG
¤Địa Ngục Bất Vị Không¤
•♦•♦•♦•♦•♦•
Ở Tánh Không Chân Như
Không có lấy một tướng
Vậy Địa Ngục ở đâu
Thiên Đàng cũng ở đâu

Đều là do vọng động
Sanh ra muôn kiến chấp
Đặt Đ ...
VÔ NIỆM
Vô Niệm
♦♦♦♦♦

Kiến Văn Giác Tri Hành
Trụ Pháp Thân Thanh Tịnh
Rõ Vạn Pháp Hằng Sanh
Niệm Khởi Nơi Vô Niệm

Tam Vô
31/07/2022

Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp ...
VÔ TƯỚNG
Vô Tướng
¤•¤•¤•¤•
Pháp Tướng Hằng Sanh Diệt
Kiến Tướng Bất Thị Tướng
Trực Nhận Pháp Tánh Không
Rõ Chân Như Vạn Pháp

Tam Vô
28/07/2022

Nguyện Đem Công Đức này hồi hướn ...
VÔ TỰ NGÃ
Vô Tự Ngã
*******
Thiên Địa luôn xoay vần
Tự Ngã Thị Tối Cao
Tu Di Sơn tan rã
Trực nhận Liên Hoa cành

Tam Vô
28/07/2022

Nguyện Đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả ...
3 T
3 T
♦•♦•♦
Nó không là gì cả
Mình Và người vọng động
Rồi đặt tên nó là ...
Thật nó không là gì

Tam Vô
02/08/2022

Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và ...
GIỚI QUY
GIỚI QUY
♦•♦•♦•♦•♦
Ai cũng bình đẳng như nhau
Không được phân biệt người ngoài người thân
Lập bè kết phái càng không
Chê bai nói xấu đau lòng người nghe

Đừng nên bịa chuyện kiệ ...
TA Ở ĐÂU
TA Ở ĐÂU
¤♦¤♦¤♦¤♦
Không có nơi đến nơi đi
Người ơi vọng tưởng hỏi chi chổ này
Mong ta cứ phải trình bày
Ừ thì ta vẫn ở ngay đây mà

Ở đâu nơi đó là nhà
Đi đâu đến đó vẫn là n ...
CẢM NIỆM NHƯ LAI
CẢM NIỆM NHƯ LAI
♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦
Cổ Kim Như Lai Bậc Toàn Giác
Vô Ngại chỉ dạy các chúng sanh
Thoát ra khỏi chốn tranh đua ấy
Ai ai cũng được thấy lối về
Ta Bà thoát cảnh mê u tối
...
TÔN CHỈ
TÔN CHỈ
¤•¤•¤•¤
Muốn tự tại giải thoát
Có Vô Tự Chân Kinh
Thường hành tâm thanh tịnh
Bất loạn động và si
Diệt chín loài chúng sanh
Bất kiến chúng diệt độ
Kiến tướng bất hành ...