Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

CẢM NIỆM NHƯ LAI

  • Chia sẻ:

CẢM NIỆM NHƯ LAI

------------------

Cổ Kim Như Lai Bậc Toàn Giác

Vô Ngại chỉ dạy các chúng sanh

Thoát ra khỏi chốn tranh đua ấy

Ai ai cũng được thấy lối về

Ta Bà thoát cảnh mê u tối

An nhiên tự tại lối Hằng An

Như Lai Phật Giới Nhàn không ở

Trở lại trần gian Chở con về

Con nay thấy rõ Quê Hương ấy

Dẫn độ quần sanh thấy rõ Nhà

Đồng hành Như Lai ca Diệu Pháp

Vô Tự Chân Kinh Tháp Liên Đài

Cảm Niệm Như Lai Ngài chỉ rõ

Lối về quê cũ tỏ chân thường

Các con thấy rõ đường Chân Lý

Ung dung thường hành Ý của ngài

Thường hành nơi ấy hoài không khổ

Mãi mãi hằng An chỗ Phật Đà

 

Tam Vô

15/09/2022

Nguyện đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật Đạo

https://www.facebook.com/000tamvo

Bình luận (0)
Viết bình luận