Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

Tất cả bài viết (106)

VỌNG TƯỞNG SANH
Trùng trùng điệp điệp vọng thức sanh
Ảo ảnh trần gian tưởng mộng lành
Vô thức che mờ Chân Tánh thực
Địa lao mà cứ tưởng mộng lành
Ngoảnh đầu quay lại ôi bể thức
Trần lao ảo mộng thế h ...
VỌNG MÊ
Mọi vật trên đời cũng hóa không
Thê nhưng nhân cứ mãi ngóng trông
Buôn ba tìm cảnh đời hư ảo
Vạn kiếp U mê KHÔNG lối về
Thấy nhân thế u mờ tăm tối
Đức Thích Ca chỉ rõ đường MÊ
Đạo ...