Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

NÓ VỐN LÀ VẬY, KHÔNG NHẬN, TƯỞNG RA ĐỦ THỨ LÀ MÌNH PHẢI LUÂN.

  • Chia sẻ:

¤— Sư Huynh ơi! Đệ có gia đình vợ con, mà Đệ muốn tu thành Phật thì phải tu
làm sao? Có phải làm Sa Môn giữ 300 giới , phải xa vợ con không ạ? Huynh trả
lời giúp đệ:
¤— Vâng, Đệ nghe kệ:

 

NÓ VỐN LÀ VẬY, KHÔNG NHẬN,
TƯỞNG RA ĐỦ THỨ LÀ MÌNH PHẢI LUÂN.

Tu hành học đạo là tri
Còn thấy tu đạo là mình phải luân
Vật lý là của cõi trần
Phật tánh nó vậy không sanh điều gì
Thế mà lắm kẻ tu đi
Ở trong vật lý tu đi luân hồi
Bình thường sinh sống vậy thôi.
Không tạo ác đức lấy gì phải luân
Biết tạo phước đức hưởng sanh
Biết tạo CÔNG ĐỨC chính mình PHẬT xưa

Ở đó lý thuyết dây dưa
Ðó là bốn thứ phải xa nghiệp trần
Kim cang PHẬT nói rõ phần
Mong rằng con rõ để thời THOÁT luân.

 

Điều Ngự Đàm Hoa

16/11/2016.

 

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều đồng thành Phật đạo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật.

( Lưu ý: Nội dung của tất cả các bài viết trên trang dieunguuudam.com đã được đăng ký bản quyền tác giả, vui lòng không sao chép sử dụng khi chưa được sự đồng ý của tác giả, nếu chia sẻ vui lòng giữ nguyên bài viết gốc, có phần thông tin tác giả và trang dieunguuudam.com   )

Bình luận (0)
Viết bình luận