Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

PHẬT DẠY

  • Chia sẻ:

PHẬT DẠY

-¤¤¤¤¤-

Phật dạy Niệm Phật là chi

Mà sao người cứ gọi A Di Đà

Phật dạy Trì Chú nhưng mà

Người luôn đọc mãi Chữ mà Phật trao

Tụng Kinh Phật dạy muôn thời

Mà sao người cứ đọc lời sách ghi

Gõ mõ Phật dạy là gì

Mà sao người gõ thứ chi cộc cộc

Đánh Chuông Phật dạy rất nhọc

Mà sao người cứ gõ đồng vang thinh

Niệm Phật trì chú tụng kinh

Đánh chuông gõ mõ ngay mình mới An

Ai mà không rõ Bảo Đàng

Như Lai không đến gặp hàng Tà Ma

Chỉ cần biết rõ Quê Nhà

Hành ngay Tự Tánh Phật Đà tại đây

Ngay mình vốn sẵn đủ đầy

Tìm Châu ngoại cảnh sa lầy u mê

Bỏ vọng sẽ tỏ lối về

Pháp Thân Thanh Tịnh là Quê xưa mình

Quê mình chẳng diệt chẳng sinh

Ung dung tự tại nơi mình Hằng An

 

Tam Vô

16/10/2022

Nguyện đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật Đạo

Bình luận (0)
Viết bình luận