Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

PHÓNG SANH

  • Chia sẻ:

PHÓNG SANH

-------------

Mọi người hành pháp phóng sanh

Mà sao cứ phóng chúng sanh bên ngoài

Thế thì được phước hưởng sanh

Luân hồi sanh tử loanh quanh cõi phàm

Quay vào bổn tánh mà xem

Tự mình dính chặt chín loài bên trong

Muốn cho ta hết lòng vòng

Người nên phóng hết muôn loài ấy ra

Sống trong cõi tạm Ta Bà

Luôn luôn tỉnh thức nhìn ra chín loài

Phóng khi nó ló ra ngoài

Thường hành từng khắc chẳng còn loài chi

Người mau hành pháp không nghi

Liền về thể tánh tức thì an yên

 

Tam Vô

04/07/2022

Nguyện Đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều đồng thành Phật Đạo!

Bình luận (0)
Viết bình luận