Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

TRỞ VỀ

  • Chia sẻ:

Trường Đăng ở Sài Gòn trình kệ cúng dường Sư Cha Tam Vô:

TRỞ VỀ

*******

Vì một niệm động lạc hồng trần

Hạ phàm trải nghiệm thú nhân gian

Tưởng đâu rong chơi một vài kiếp

Nào đâu dính chặt vạn thiên thu

 

Mù mờ mò mẫm tìm lối thoát

Gặp phải thần thông của đạo tà

Ôi ôi nhiều cái sao vi diệu

Chỉ cần thấu suốt lý âm dương

 

Thông được thiên văn tường địa lý

Thấu rõ quá khứ thấy vị lai

Chi phối tư duy nhân sinh khác

Điều khiển vạn vật trong tầm tay

 

Tưởng rằng chân lý đã tìm thấy

Nhưng sao trong lòng vẫn bất an

Tam độc vẫn thường luôn phát tác

Thiêu đốt tàn lụi cả thân tâm

 

Ngã mạn từ ấy mà sinh khởi

Huênh hoang tự đắc ngỡ mình hay

Vô minh hành nghiệp mà chẳng biết

Cứ thế dính chặt phải trầm luân

 

Nay nhận chánh pháp Như Lai tạng

Hiểu được vạn vật vốn tánh không

Mọi pháp mọi tướng đều hư ảo

Vô thủy vô chung diệt rồi sanh

 

Hiểu được thế sự không ham muốn

Quyết lòng trở về chốn chơn tâm

Nơi ấy xưa nay hằng bất tử

Chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm trần

 

Mỗi khi tam độc đương phát tác

Thấy biết rõ ràng chẳng tham gia

Tuy sống trong nó không phải nó

Thuờng lạc ngã tịnh chốn Pháp thân

 

Hành trì tinh tấn tâm an lạc

Ung dung tự tại dạo cảnh Trần

Thế sự vẫn làm không dính mắc

Bên trong Phật tánh hiện Kim thân

 

Nguyện rằng một mai khi thành đạo

Hữu duyên giải bày độ chúng sanh

Rồi khi hết duyên nơi trần thế

Thoát ra trở về với Phật Đà

 

TRƯỜNG ĐĂNG

13/10/2022

 

Nam mô Điều Ngự Đàm Hoa Chân Thật

Nam mô Tam Vô Ân Sư

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật đạo

https://dieunguuudam.com/vi/quy-tanh.html

https://dieunguuudam.com/vi/chu-khach.html

https://www.facebook.com/tamvo000

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Trở Về'

Bình luận (0)
Viết bình luận