Tìm kiếm

Từ khóa được tìm kiếm nhiều:

THIỀN

  • Chia sẻ:

THIỀN

----------------

An lạc hạnh phúc đâu xa

Ngay nơi tự tánh vậy mà tìm đâu

Bắt chân quán chiếu tìm cầu

Mong nhận chân lý thoát sầu trầm luân

Ngồi thiền mộng cảnh như xuân

Khi mà xã toạ gian truân ùa về

Tham sân si ngã muôn bề

Vô thường vẫn dính u mê vẫn hoài

Trôi lăn sinh tử chín loài

Dụng công quán tưởng Đạo ngoài Như Lai

Làm sao thoát cảnh bi ai

Bắt chân ngồi mãi sẽ hoài không ra

Huệ Năng một chữ không va

Không ngồi không tưởng vẫn là Như Lai

Đạt Ma chỉ dạy không sai

Ngồi mà thành Phật chén mài thành Gương

Điều Ngự đàm thật tỏ tường

Ngồi thiền quán tưởng là đường ngoại lai

Nay Vô thuyết lại Như Lai

Thường hành Tự Tánh Thiền ngay muôn thời

Tùy duyên người sống ở đời

Đói ăn mệt nghỉ hỏi thời toạ chi

Sống luôn tỉnh thức không nghi

Vô tâm vô ngã vô nghì vô sanh

Không cần tìm kiếm loanh quanh

Bảo châu sẵn có tịnh thanh ngay mình

Thiền ngoại ly tướng diệt sinh

Bên trong bất loạn ngay mình Định tâm

Người mà thấu rõ ý thâm

Thường hành tỉnh thức không nhầm lạc trôi

Đại duyên để lại chữ THÔI

Thôi công quán tưởng luân hồi dừng ngay

Nguyện cho đại chúng mỗi ngày

An nhiên tự tại được quay về Nhà

Nhà mình ngay tại đây mà

Thôi tìm Thôi kiếm ở Nhà thường an

 

Tam Vô

13/11/2022

Nguyện đem Công Đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng thành Phật Đạo

Bình luận (0)
Viết bình luận